מבזקים

בהנחת תפילין בונים את בית הקב"ה ומכניעים את היד שנשתלחה במקדש

תוכן עניינים

כ"א ימים אלו שבין י"ז בתמוז לט' באב הנקראים שלושת השבועות, צריך האדם לנהוג בהם בכובד ראש גדול ביותר, לשים מול עיניו שכל החורבנות והגלויות וההרס שנגרם לכלל ישראל ולפרט, החלו בזמן הזה.

ולכן האדם צריך לנהוג בימים האלו זהירות גדולה ביותר, ולהיות ערני וחכם לכל מעשיו.

*

לחפש מצוות ומעשים טובים אשר גורמים נחת בשמים, וממתקים את הדין על האדם ועל בני ביתו.

והנה מצות השלום "ואהבת לרעך כמוך", היא מהיסודות של זמן זה שבו נחרב בית המקדש על שנאת חינם. וכן לימוד תורה, שעל מצות לימוד תורה נאמר "ותלמוד תורה כנגד כולם", ודאי שירבה בלימודו בימים אלו.

*

אך ישנה מצוה גדולה וחשובה ביותר, שכאשר האדם מקיים אותה גורם נחת גדול ביותר בשמים, וביותר בימים האלו ימי חורבן בית המקדש, והיא מצות תפילין.

וידועים דברי רבי שמעון בר יוחאי בזוהר הקדוש (מדרש הנעלם פרשת חיי שרה קכט) שגם כיום בגלות, אפשר לקיים המצוה של "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" (שמות כה, ח) על ידי שמניח תפילין של יד ותפילין של ראש.

**

הנה נחדד ונחזק בדעתנו את דברי רשב"י, כשמניחים תפילין מקיימים מצות "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם".

משמע מדברים קדושים אלו, שגם היום בזמן הגלות המרה והקשה, על ידי הנחת תפילין שאנו מניחים, ובודאי כאשר אנחנו מחזקים יהודי שיניח תפילין אנו מקיימים "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" בונים את הבית של הקב"ה.

אם כן, כמה המצוה הזו של תפילין רמה וחשובה בימים אלו, כ"א ימים של בין המצרים אנו בונים עוד בית ועוד בית להקב"ה, על ידי שאנו מקרבים ומזכים עוד יהודי ועוד יהודי להניח תפילין.

**

ונבאר מה המיוחד בהנחת תפילין כל כך, שנחשב כבניית בית להקב"ה וכמשכן של הקב"ה?

**

מובא בגמרא (תענית כט.) תנו רבנן משחרב הבית בראשונה, נתקבצו כיתות כיתות של פרחי כהונה ומפתחות ההיכל בידן ועלו לגג ההיכל, ואמרו לפניו רבונו של עולם הואיל ולא זכינו להיות גזברין נאמנים, יהיו מפתחות מסורות לך וזרקום כלפי מעלה, ויצתה כעין פיסת יד וקיבלתן מהם ע"כ.

ומובא בספרים הקדושים, שעל היד הזאת שיצאה מהשמים וקיבלה את המפתחות, אנו אומרים במוסף של שלוש רגלים "ואין אנו יכולים לעלות ולראות ולהשתחוות לפניך מפני היד שנשתלחה במקדשך".

*

ורבנו האר"י הקדוש זצוק"ל בפרי עץ חיים (שער מקרא קודש פ"ג ד"ה. סוד) אומר, סוד מה שאנו אומרים בתפילת מוסף "מפני היד שנשתלחה במקדשך" (יובן על פי המבואר בזוהר הק' פרשת תרומה דף קעב) סוד חלון אחד הנקרא חלון זיהרא וכו'.. ובו צורת יד והוא כפוף תחת כנפי השכינה, ובעת החורבן שלט על בית המקדש ונחרב עיין שם, וזה שאמר מפני היד שנשתלחה במקדשך".

**

אם כן משמע מדברי רבנו האר"י הקדוש זצוק"ל, שיש בשמים כמין כוכב שיש בו צורת יד. כאשר בית המקדש היה קיים ועם ישראל הלכו בדרך ה', הכוכב הזה עם צורת היד היה תחת כנפי השכינה, נשלט על ידם. אך לאחר שחטאו, היד הזאת הכוכב התגברה והחריבה את בית המקדש.

וזה הסוד שמה שאנו אומרים "מפני היד שנשתלחה במקדשך".

**

וכך מובא ברבנו הבעל שם טוב (פרשת יתרו, אות כו) על הפסוק בתהילים (קז, ב) "יאמרו גאולי ה' אשר גאלם מיד צר".

מה זה מיד צר? זו היד הזו ששולטת בשעת החורבן.

*

ויובן על פי יסודות קדושים אלו, מדוע מניחים תפילין של יד ראשון ואחרי כן של ראש? משום שתפילין של יד להכניע את היד, ואז מניחים את של ראש שזה הפאר, ושוב אחרי שהניחו את של ראש קושרים את האמצע ואת כף היד, להכניע את היד תחת הפאר של התפילין, שהוא כעין "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם".

**

לכן נשתדל בימים אלו בכל כוחנו להקפיד ביותר במצוות תפילין ולזכות יהודים להניח תפילין, בזה קימנו לפי רשב"י מצות "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם".

ובזכות מצות תפילין, נראה ישועות גדולות ונזכה לבנין בית המקדש במהרה בימינו.

מפי כבוד האדמו"ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט"א

 

מאת: בן ציון עטיה
מאת: בן ציון עטיה

 

פינטו5

לאיזה תוכן תרצו לחזור:
הירשמו לניוזלטר שלנו לעדכונים מיידים: