מבזקים

ביום שממעטין בשמחה פטירת אהרון הכהן ממתקת את הדינים

תוכן עניינים

מאת – בן ציון עטיה.
ראש חודש אב הוא יום פטירתו של אהרון הכהן, אשר היה אוהב שלום ורודף שלום.

ואפשר לחזק ולומר, הגמרא (יומא ט:) אומרת, מקדש ראשון מפני מה נחרב? מפני שלש דברים שהיו בו: עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים.

אבל מקדש שני שהיו עוסקין בתורה, מצוות וגמילות חסדים, מפני מה נחרב? מפני שהייתה בו שנאת חינם, ללמדך ששקולה שנאת חינם כנגד שלוש עבירות עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים.

והנה, ביום פטירתו של אהרון נאמר בתורה הקדושה בפרשת חוקת (במדבר כ, כט) "וראו כל העדה כי גוע אהרון ויבכו את אהרון שלושים יום כל בית ישראל". ופירש רש"י: כל בית ישראל – האנשים והנשים. לפי שהיה אהרון רודף שלום, ומטיל אהבה בין בעלי מריבה ובין איש לאשתו.

וכך מובא במשנה (אבות א, יב) הלל אומר: הוי מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה.

וידועים דברי הגמרא (חולין ז:), "גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהן" וכוח הצדיקים להגן על הדור במיתתם יותר מבחייהן, כדמובא בגמרא (סוטה יד.), מפני מה נקבר משה אצל בית פעור? כדי לכפר על מעשה פעור.

וכתבו התוספות שם ובמדרש הגדה, בכל שנה ושנה בעת שחטאו ישראל בבנות מואב באותו פרק, בית פעור עולה למעלה כדי לקטרג ולהזכיר עון. וכשהוא רואה קברו של משה, חוזר ושוקע.

ועל פי דברים אלו יובן, דהנה חודש אב נאמר עליו "משנכנס אב ממעטין בשמחה" וזה זמן שנחרב הבית על שנאת חינם. וגדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם, ועל אהרון נאמר ש"היה אוהב שלום ורודף שלום" ופטירתו בראש חודש אב, שאז גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהן.

וכוח צדקות ומידת אהרון ביום פטירתו, שהיה אוהב שלום ורודף שלום, משפיעה לאהבה ואחוה בעם ישראל, ולהרחיק המחלוקת והשנאה.

ולכן גזרה חכמתו של בורא עולם, שביום שממעטים בשמחה בראש חודש אב, אז פטירת אהרון שכוח השלום שבו, ישפיע למתק הדינים.

(מפי כבוד האדמו"ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט"א)

tvrui

לאיזה תוכן תרצו לחזור:
הירשמו לניוזלטר שלנו לעדכונים מיידים: